Gegevens van Joannes van Baerdewijck en familie
Data Joannes van Baerdewijck and family

sorry Dutch only

Er zijn geen foto's
There are no pictures

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
dd. 01-07-1983, Gemeente archief te Waalwijk.
Joannes van Baerdewijck, zoon van Andreas en Amalia van Thoor, (tr.29-10-1759) met Maria Elisabeth
de Weert, (geb. 05-02-1731 te Drunene, overl. 07-01-1805) Besoyen.
Kinderen uit dit huwelijk:
Cornelis, geb. ca. 1774 Waalwijk, schoenmaker, overl. 07-08-1845 te Waalwijk, trouwt 09-05-1808 met
Maria Snaphaan, geb. 18-11-1781 Loon op Zand als dochter van Franciscus en Helena de Krieger.
Andries, wonende te Rotterdam 06-03-1794.
Elisabeth, getr. met Christiaan van Cleef, wonende te Cuylenburg ten tijde
van 06-03-1794.
Stanis, soldaat te Breda 06-03-1794.
Peter, in garnizoen te Amsteldam 06-03-1794.
Cornelis (eerder genoemd), minderjarig 06-03-1794.
Antoinette, minderjarig 06-03-1794.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
dd. 01-07-1983, Gemeente archief te Waalwijk.
Maria Elisabeth de Weert (gehuwd met Joannes van Baerdewijck)
Haar broer Wouter woont te Waalwijk in 1766 en is dan ongehuwd. Zij heeft een zuster Antonia,
wonende te Heusden, gehuwd 13-10-1766 te Waalwijk met Antonie Meestrom. Haar broer Petrus de Weert
vertrok in 1778 naar Rotterdam.

Pastoorstrouwboeken van Waalwijk 1741-1808
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. 29 October 1759.
Joannes van Baerdewijck et Maria de Weert sacramentaliter juncti sunt coram Alipio van Bedaff,
deservitore, et testibus Maria Verwiel et Adriana de Cleijn

Overlijdensregisters van de pastoren van Waalwijk 1678-1808 Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris)
1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. Overleden 11 maart 1786. Joannes van Baerdewijck

Overlijdensregisters van de pastoren van Waalwijk 1678-1808 Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris)
1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. Overleden 7 januari 1805. Maria van Baardwijk a de Weerdt.

Begrafenisregister van de koster van Waalwijk ca. 1690-1810 (met gapingen) Archief kerk aan de
haven Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. 10 Maart 1786.
Op het kerkhof Jan van Baardewijk, graf, baar en beste kleed f1-18.

Overlijden Waalwijk 1811-1841
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. Overleden 15 juli
1838. Amalia van Baardwijk, 73 jr, geb. te Waalwijk, dochter van Johannes van Baardwijk en van
Maria de Weerd, echtgenoote van Cornelis de Brouwer, 73 jr.
-
Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
Brief van Gemeentelijk Archief Gorinchem, dd.25-09-1990.

Zoals ik u vertelde herinnerde ik mij ooit een vraag in Gens Nostra te hebben opgelost, maar de
vraagsteller vroeg nooit om het antwoord. Het betrof de doopdatum van Stanislaus van Baerdewijck,
gevraagd in Gens Nostra 1972 blz.94.

Blijkens de overlijdensakte overleed Stanislaus Antonius van Baerdewijck op 17 october 1833 te
Gorinchem. Hij was 70 jaar en geboren te Waalwijk als zoon van Jan van Baerdewijck en Maria de
Weerd. Hij was gehuwd met Teuntje Fijnnard. Volgens de overlijdensakte was hij gepensioneerd
militair.

Sedert 1823 tot aan zijn dood ontving Stanislaus Antonius van Baerdewijck een pensioen van f 260,--
per jaar, zoals blijkt uit een register in het gemeentelijk archief (H 25 - 1). In dit register
staat als datum van zijn doop vermeld 16 september 1763. Het antwoord op vraag 441 in gens Nostra
1972 luidt dus:
Stanislaus Anthonius van Baardewijk (Baerdewijck) was een zoon van Jan van Baerdewijck en Maria de
Weerd; hij werd op 16 september 1763 te Waalwijk
gedoopt.
Getekend: A.J.Busch archivaris van Gorinchem.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
Adres van onderzoek: Gemeentearchief Waalwijk dd. 29/31-07-1992.
Overgenomen van kaartsysteem:
Kinderen van Andreas van Baardewijk en Amalia van Thoor:
1.Johannes, geb.Waalwijk ca. 1730, geh.Waalwijk 29-10-1759,
overl.Waalwijk 11-03-
2.Pieternella, geb.Waalwijk ca.1740 of 1750, geh. Waalwijk ca. 1780,
overl. Waalwijk 11-07-1781.
3.Maria, overl. Waalwijk 01-10-1746.
4.Petrus, ongehuwd, overl. Waalwijk 10-07-1747

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
Adres van onderzoek: Gemeentearchief Waalwijk dd. 29/31-07-1992.
Ontvangen afdrukken:
Notariele acten Waalwijk:
Verklaring betreffende overdracht van goederen door Anthony Meesterom
aan Jan van Baardewijk ter verrekening van erfdeel en leveranties,
24 juni 1780 (4 bladen).
Johan van Baardewijk, geb. omstreeks 1728, begr. te Waalwijk 11 maart 1786, gehuwd te Waalwijk 29
oktober 1759 met Maria Elisabeth de Weert, geb. omstreeks 1737, begr. te Waalwijk 7 januari 1805,
dochter van Peter en Elisabeth Kogels.
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

Er zijn zoveel bijzonderheden omtrent Johan of Jan van Baardwijk bekend geworden dat het mogelijk
is enig oordeel omtrent zijn persoon te vormen. Zijn schoonouders waren Peter de Weert sr. en
Elisabeth Kogels en deze waren niet geheel onbemiddeld, ook al omdat de vrouw van haar ouders
geerfd had. Toen zijn schoonvader overleden was was het Jan van Baardwijk die de goederen van de
weduwe beheerde, ofschoon zij nog een zoon en twee getrouwde dochters had:

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 22 juli 1965, inzake fam. v.Baardewijk Gezien: R.A.Waalwijk
Nos.101-105, jaren 1730/1745 en Nos.114-116, jaren 1793/1806. Notarieel archief: Nos. 8453-8466 en
8468-8473, jaren 1773/1810. Not.A. Waalwijk no.8457. 29/11-1777. Notaris A.G.Heermans.
Elisabeth Coogels, weduwe Peeter de Weert, wonende alhier, verklaart voldaan te zijn van Jan van
Baardwijk, in huwelijk hebbende Maria de Weert, voor administratie van haar goederen; dankt voor
getrouwe dienst en verklaart dat deze haar leven lang die goederen moet blijven administreren,
zonder een van haar verdere kinderen bij haar doode particulier rekening te moeten doen. Toen er
eens ingebroken was bij de weduwe de Weert zond men om Jan van Baardwijk om schepenen over deze
zaak te woord te staan:

Onderzoek in den Bosch op 15 oktober 1964
Gezien: R.A. nos. 109/113 jaren 1760/92. Nos. 82,83 minuutakten 16e 17e eeuw,
173 requesten. R.A. Drunen no. 50.
R.A. Waalwijk no.112, fol.174v 31/3-1775.
Schepenen hebben zich op verzoek van de heer G.v.d.Werke zich vervoegd ten huize van de weduwe
Peeter de Weert sr. en daar gehoord Jan van Baardwijk, die mededeelde dat hij op 29/3 door de meid
van de weduwe de Weert was geroepen en gezien had dat het venster aan de oostzijde openstond, van
het achterkamertje alwaar Wouter de Weert -die toen te Heusden was- gewoon was te slapen en dat 520
gld. aan goud en zilver uit de kist daar vermist werd.
Het echtpaar de Weert had vier kinderen:
1. Peter de Weert jr. gehuwd met Adriana du Bois.
2. Maria (uit haar eigen opgaven is gebleken dat zij Maria
Elisabeth heette) gehuwd met Jan van Baardwijk.
3. Anthonette, gehuwd met Antonie Meesterom.
4. Petronella, gehuwd met Jan Tabbers.

Uit het testament van het echtpaar de Weert-Kogels, in not.A. Waalwijk no.8454, dato 9/4-1774,
waarin deze kinderen genoemd worden, blijkt dat omtrent Jan Tabbers veel voorbehoud moest worden
gemaakt, in verband met schulden van deze aan de overige kinderen.
Deze was bierbrouwer en op 10/10-1774 legde deurwaarder H.Soetens beslag op zijn goederen. (R.A.
Waalwijk no.112 fol.110v) Jan van Baardwijk en Anthonie Meesterom waren executeurs van de boedel
van de overleden schoonmoeder en uit hun handen ontving Peter de Weert jr. zijn erfdeel, nog voor
het overlijden van de moeder (Not.A. Waalwijk no.8458, 20/4-1778). Zij betaalden ook Petronella,
toen weduwe geworden van Jan Tabbers op 7/8-1778, blijkens hetzelfde register. Tenslotte vond de
deling plaats tussen Jan van Baardwijk en Anthonie Meesterom als volgt:

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 22 juli 1965, inzake fam. v.Baardewijk Gezien: R.A.Waalwijk
Nos.101-105, jaren 1730/1745 en Nos.114-116, jaren 1793/1806. Notarieel archief: Nos. 8453-8466 en
8468-8473, jaren 1773/1810.
Not.A. Waalwijk no.8458 3/9-1778. Jan van Baardwijk gehuwd met Maria de Weert, wonende alhier ten
eenre en Anthonie Meesterom te Heusden, ter andere zijde. Nadat Peter de Weert jr. hun zwager, en
Petronella de Weert, wed. Jan Tabbers uit de boedel van hun ouders voldaan werden is aan
comparanten ten deel gevallen: Aan Jan van Baardwijk 1250 gld. en aan Anthonie Meesterom een huis,
erf en hof, met omtrent 21 hont dries- en akkerland, daaraan dependerende, gelegen aan de
Heerenstraat. Jan van Baardwijk tekende voluit met duidelijk schrift. Nu schijnt het toch dat Jan
de contanten bij die gelegenheid niet afgepast in handen kreeg, want beiden verschenen geruime tijd
daarna opnieuw voor de notaris, om volgende acte te doen passeren:

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 22 juli 1965, inzake fam. v.Baardewijk Gezien: R.A.Waalwijk
Nos.101-105, jaren 1730/1745 en Nos.114-116, jaren 1793/1806. Notarieel archief: Nos. 8453-8466 en
8468-8473, jaren 1773/1810. Not.A.Waalwijk no.8460 24/6-1780.
Anthonie Meesterom burger en inwoner van Heusden, nu alhier present, transporteert in vrijen
eigendom aan Jan van Baardwijk, alhier, zijn meubilaire goederen, winkelwaren, inboel en
huiscirasien, gereedschappen, linne, wolle, pelle, goud, silver, hout, eyser, kooper en tin, al wat
hij nu heeft en hem behoort, ter voldoening en mindering van betaling van 696 gld., welke genoemde
Jan van Baardwijk van hem heeft te pretenderen wegens rekening erfportie, als geleverde de
goederen. Jan van Baardwijk verklaarde hiermede accoord te gaan, maar uit broederlijke liefde te
vergunnen dat zijn zwager een en ander bleef gebruiken, behoudens zijn recht.
Eigenaardig is dat een jaar daarvoor, op 5/7-1779, Not.A. Waalwijk no. 8549, Anthonie en zijn
vrouw, als gift onder de levenden, zeker huis en land te Waalwijk aan hun dochter Maria Elisabeth
schonken, en dit op deze wijze hadden veilig gesteld.

Kort na het overlijden van haar man in 1786 zond Maria Elisabeth de Weert een request aan Drossaart
en Schepenen van Waalwijk met verzoek enig land en enige meubelen te mogen verkopen. Men vindt dit
in R.A. Waalwijk no.174, Mei 1786. Zij deelt daarin mede dat haar man kort geleden overleden is met
achterlating van haar en acht kinderen, mitsgaders een perceel "hooy of weiland", groot omtrent
vijf a zes honten, gelegen te Waalwijk, over de tweede brug, met eenige "seer wijnige geringe en
niet noemenswaardige meubilaire goederen". Na de noodzakelijkheid daarvan breed te hebben
uitgemeten verzoekt zij deze goederen te mogen verkopen. Daarbij worden de minderjarige kinderen
genoemd,: Stanus, Elisabeth, Peter, Emelia, Petronella, Cornelis en Anthonette van Baardwijk.

Het stuk werd ter beoordeling aan voogden en de meerderjarige zoon Andries doorgezonden, waarop
deze hun advies gaven:

R.A. Waalwijk no.174, dd. 7/5-1786.
Maria Elisabeth de Weert, wed. Johan van Baardwijk heeft aan ondergetekenden, Dirk van Baardwijk,
oom paternel en Antonie Meesterom, oom maternel, mitsgaders Andries van Baardwijk, meerderjarige
broeder van der suppliante kinderen, vertoond, bij ons gelezen en geexamineerd zodanige requeste
als sij ten eijnden van Uedagtb als Drossaart en Scheepenen der steede en Vrijheid Waalwijk te
obtineren, authorisatie tot verkoping der meubilaire goederen en perceel land tot, omme en ten
eijnden daar vermeldt. Zij moeten dan hun oordeel hierover geven, hergeen zij na nauwkeurige
examinatie doen met het adviseren om toestemming tot de verkoop te geven. De suppliante zal
hierdoor verlicht worden van de schulden waarmede haar boedel belast is, als ook van de armoedige
toestand waarin zij en de nog onder haar gezicht zijnde kinderen leven. Getekend door A. Meesterom,
Dirk van Baardwijk en Andries van Baardwijk.
Op 16/5-1786 ontving de weduwe toestemming tot verkoping en bij veiling werd het land, zijnde hooi
en weiland, groot 7 hont op 10 oktober ingezet voor 710 gulden. Het was gelegen over de tweede
brug onder Waalwijk, belend ten oosten Adriaan Breekelmans, ten westen het gasthuis, strekkende van
de 2e brugweg af tot de 3e toe. Op 17/10-1786 werd het voor 100 gulden boven de geboden prijs
gekocht door Adriaan van de Griend. (R.A. Waalwijk No.124.)

Nu zou men kunnen menen dat de weduwe met haar kinderen in de meest zorgelijke omstandigheden
verkeerde en met deze verkoop wel aan het eind van haar latijn gekomen was. Men verwondert zich dan
echter als blijkt dat Maria Elisabeth acht jaar later nog een huis en hof in veiling kon brengen,
dat daarvoor in het geheel niet genoemd was:

R.A. Waalwijk no. 125 6/3-1794.
Maria Elisabeth de Weert, wed. Johan van Baardwijk, Amelia van Baardwijk, beide wonende alhier,
Petronella van Baardwijk, wonende in Besoyen, mitsgaders Anthony Meesterom, wonende te Oud Heusden,
in qua als enige nog in leven zijnde voogd over twee, nog minderjarige kinderen, Cornelis en
Anthonetta van Baardwijk, bijde wonende in Waalwijk voor hunzelf en zich gezamenlijk en ieder
afzonderlijk sterk makende voor de vier overige absente meerderjarige kinderen Andries van
Baardwijk, wonende te Rotterdam, Elisabeth, getrouwd met Christiaan van Kleef, wonende in
Cuylenburgh, Stanis, soldaat onder't 1e Bataljon van Grave v.Wartensleeben, thans in garnizoen te
Breda en Peeter van Baardwijk, Pluyter onder 't Regiment Pous, thans in garnizoen te Amsteldam,
alle kinderen van Maria E. de Weert en wijlen Johan van Baardwijk. Volgens de op 5/2-1794 verkregen
toestemming van Drost en Schepenen verkopen zij een huis en hof, binnen der stede vrijheid
Waalwijk, aan de noordzijde van de Heijstraat, ten oosten Hendricus v. Dijk, ten westen Lucas d'
Alleu, strekkende ten zuiden voor van 's Heeren straaten af noordwaarts op tot de kruin van de
winterdijk toe.
Het werd ingezet voor 830 gulden. Op 6/3-1794 werd van 500 gulden boven de inzet gedaald tot 830
gulden, waarvoor Jacobus Huysmans de koper was. Borg was Adriaan Olifiers. Amalia en Pieternella
van Baardwijk plaatsten heel netjes hun handtekening en Maria Elisabeth de Weert deed het wat
minder mooi.

Onderzoek te den Bosch op 31 augustus 1964 Gezien: Not.A. nos.8415/52 jaren 1738/72 Waalwijk R.A.
nos. 95/100 jaren 1702/30 en 106/8 jaren 1745/60 Waalwijk.
Not.A.Waalwijk 8450 bevat ongedateerde stukken. Notaris A.Heermans.
Comp. Pieternella de Weert wed. Jan Tabbers, wonende alhier. Doet afstand van de erfenis van Peter
de Weert en Elisabeth Cogels en verklaard voldaan te zijn uit handen van Anthonie Meesterom en Jan
van Baardwijk, haar zwagers en medeerfgenamen.

Onderzoek te den Bosch op 31 augustus 1964 Gezien: Not.A. nos.8415/52 jaren 1738/72 Waalwijk R.A.
nos. 95/100 jaren 1702/30 en 106/8 jaren 1745/60 Waalwijk.
Not.A.Waalwijk 8437, 11/6-1767
wordt genoemd de advocaat Stanislaus Anthonie Bodinckhuysen. Ook in enkele andere akten.
Merkwaardig voor de voornamen.

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 29 juli 1965
Gezien: Not.A.Waalwijk No.8413 jaren 1730/35; 8414. jaren 1728/1736;8392/8410, jaren 1662-1685;
8467, jaren 1795-1800; 8514/24, jaren 1792-1810; R.A.Waalwijk No.92,93,94. R.A.Besoyen
No.29.30,47,48,49,50,63,64. Not.A.Waalwijk no.8516. 29/1-1794.
Testament Anna Maria van Baardwijk, laatst weduwe van Jan van Breugel.
Erfgenamen zullen zijn:
kinderen van Jan van Baardwijk; kinderen van Gijsbertus, van Dorothea, van Antonie en van Lambertus
van Baardwijk. Verder Johanna Maria Breugel wed. Jasper Langeman en Johanna van breugel, wed.
Peeter Koolen; Adriaan van Berkel en Andries Adriaan van Gorkum.

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 22 juli 1965, inzake fam. v.Baardewijk Gezien: R.A.Waalwijk
Nos.101-105, jaren 1730/1745 en Nos.114-116, jaren 1793/1806. Notarieel archief: Nos. 8453-8466 en
8468-8473, jaren 1773/1810. Not. A.Waalwijk 8454. 9/4-1774.
Testament van Peter de Weert sr. en Elisabeth Kogels, echtelieden (de laatste kan door ouderdom en
zwakte moeilijk schrijven) de man lag ziek te bed en de vrouw was ook ziekelijk. Tenietgedaan wordt
het testament gemaakt voor schepenen te Drunen op 6/9-1730. Erfgenamen zullen zijn: Peter de Weert
jr; Jan van Baardwijk geh. met Maria de Weert. Anthonie Meesterom geh. met Anthonette de Weert en
Petronella de Weert getr. met Jan Tabbers. Betreffende deze Tabbers veel voorbehoud en naar het
schijnt had deze een schuld aan overige kinderen. Over de verrekening daarvan.

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 22 juli 1965, inzake fam. v.Baardewijk
Gezien: R.A.Waalwijk Nos.101-105, jaren 1730/1745 en Nos.114-116, jaren 1793/1806. Notarieel
archief: Nos. 8453-8466 en 8468-8473, jaren 1773/1810. Not. A.Waalwijk 8458. 7/8-1778.
Petronella de Weert, wed. Jan Tabbers, alhier, verklaart voldaan te zijn van haar erfportie ouders
door schoonbroeders Jan van Baardwijk en Anthonie Meesterom.

Onderzoek in den Bosch op 15 oktober 1964
Gezien: R.A. nos. 109/113 jaren 1760/92. Nos. 82,83 minuutakten 16e 17e eeuw,
173 requesten. R.A. Drunen no. 50.
RA.Waalwijk no.111. 30/11-1770.
Adriaan Janse Couwenberg, Gijsbert Luyben, Hendrik Lennarts en Jan van Baardwijk stellen zich borg
voor de goederen die heden en gisteren door W. van Ophuysen, deurwaarder, ten huize van wijlen de
heer S.A. van Bodinchuysen te Waalwijk geinventariseerd zijn voor juffr.v.Bodinchuysen, huisvrouw
van P.A. van Wijngaarden. Jan van Baardwijk tekent met de anderen. Op 1/2-1771 passeerde een akte
over deze zaak, waaruit blijkt dat de genoemde juffrouw een zuster van de overledene was.

In dit no.111 ligt een blad met notities betreffende aan te brengen verbeteringen in een akte; deze
laatste niet gevonden. Er wordt genoemd een testament, gepasseerd op 1/1-1772 en dan het volgende:
Dit moet zijn Maria de Weert, getr. met Jan van Baardwijk; Pieternella de Weert, getr. met Jan
Tabbers; Peter Peterse de Weert en Anthonetta de Weert, zijnde alle kinderen van Peter de Weert, in
huwelijk verwekt bije een op hem gedane aanval terwijl hij zich op het land bevond, door Francis de
Vries.
Fol.149v Verklaringen over deze zaak op verzoek van Peter de Weert. 4/6-1776. Deze was toen 37
jaar.
Fol.185, 8/7-1777. Benoeming van een procureur in deze zaak. Fol.191v. Verklaring van een medicus
dat Peter aan kortborstigheid en doofheid lijdende was op 24/2-1778 hetgeen voor 22/3-1776 niet het
geval geweest was.
Fol.198v. 10/4-1778 verklaring van 4 personen dat Peter van goede levenswandel was, geen vast goed
bezat en door lange ziekte enz. in sobere, ellendige en armoedige omstandigheden verkeerde en voor
vrouw en 7 kinderen moest zorgen.

Onderzoek in den Bosch op 15 oktober 1964
Gezien: R.A. nos. 109/113 jaren 1760/92. Nos. 82,83 minuutakten 16e 17e eeuw, 173 requesten. R.A.
Drunen no. 50. R.A.Drunen no.50 fol.109v 1/1-1762.
Testament Wouter de Weert jm. wonende te Waalwijk. Bespreekt de kinderen van wed. Francis van der
Sanden, met name Gerart, Andries, Jan, Anthony, Geertruy en Cornelia elk 100 car. gld. Cornelis
Pullens te Waalwijk 150 car. gld, diens zoon Wouter 100 c.g. en Willem, won. te Gorinchem 150
car.gld.
Verder zijn erfgenamen: Jan Tabbers, nomine uxoris, Mr.bierbrouwer te Waalwijk; Jan van Baardwijk
n.u. te Waalwijk; Peter Peterse en Anthonetta de Weert, kinderen van Peter en Elisabeth Kogels.
Voogden zijn J.Tabbers en J.van Baardwijk.

Resolutieboek van Baardwijk 1766-1827. (Gemeente archief van Waalwijk)
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
Fol. 37 verso, 1780, Johannes van Baardwijk, een der leden van het Bestuur van
Baardwijk.
Fol. 39, 1781, Johannes van Baardwijk, schepen te Baardwijk.
Fol. 79 verso, 1795, Johannes van Baardwijk, lid van het gemeentebestuur van
Baardwijk.

Overlijdens register van Baardwijk 1811-1880
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. Overleden te
Baardwijk 21 december 1826. Peter van Baardwijk, 61 jaar, geb. te Waalwijk, zoon van Jan van
Baardwijk (overleden), en van Maria de Weerd (overleden), echtgenoot van Catharina Ottevangers.
Aangegeven door zijn zoon Jan van Baardwijk, 29 jaar, schoenmaker.

Overgenomen van Jan v.B. te Amersfoort:

Persoon klad:
Op 11-05-1776 Jan van Baardewijk koopt een huis, erf en hof van Hendricus van Dijk te Waalwijk.
Akte raadplegen.

Persoon info:
Op 01-01-1762 passeert te Drunen een testament van Wouter de Weert te Waalwijk. Jan van Baardwijk
te Waalwijk behoort tot de erfgenamen. Hij is voogd over Peter en Anthonette de Weert, kinderen
van zijn schoonoude rs (bron ORA Drunen nr. 50, fol. 109vv).

Per 03-02-1764 wordt Jan benoemd tot voogd over de kinderen van Dirk van Baardwijk en Pieternella
van Lier (bron: ORA Baardwijk nr. 39).

Hij stelt zich op 30-11-1770 met drie andere personen borg voor de goederen die dezelfde en de
vorige dag zijn geinventariseerd door deurwaarder, ten huize van wijlen de heer S.A. van
Bodinchuysen voor juffr. van Bodinchuysen, huysvrouw van P.A. van Wijngaarden. Hij tekent met Jan
Van Baardwijk (bron: ORA Waalwijk, nr 982). Genoemde juffr. Bodinchuysen is een zuster van de
overledene (bron: ORA Waalwijk, nr. 982, 01-02-1771).

Op 29-03-1775 wordt hij geroepen naar het huis van zijn schoonmoeder, de weduwe Peter de Weert sr.
Daar ziet hij dat het venster aan de oostzijde openstaat, n.l. het venster van het kamertje waar
Wouter de Weert gewoon was te slapen. Deze is op het moment te Heusden. Jan constateert dat uit een
kist in dat kamertje voor 520 gulden aan goud en zilver wordt vermist. Aldus zijn verklaring voor
schepenen op 31-03-1775 ten huize van weduwe de Weert (bron: ORA Waalwijk nr. 983).

Op 22-03-1776 in de namiddag, krijgt hij bezoek in zijn herberg annex woonhuis van zijn zwager
Peter de Weert die was aangevallen door Fransois de Vries (bron: ORA Waalwijk nr. 873).

Per 11-05-1776 koopt hij van Hendricus van Dijk een huis, erf en hof te Waalwijk. Het perceel
strekt zich uit vanaf de straatzij de tot de kruin van de Winterdijk toe. Het grenst aan de
oostzijde aan het perceel van Hendricus van Dijk en ten westen aan dat van Lucas D'alleu. Tot het
perceel behoort een (hek)dam ten westen van het huis die met het aan de noordzijde van het huis
gelegen erf vrije doorgang geeft naar de werf van Hendricus van Dijk (bron: ORA Waalwijk nr. 1011,
06-03-1794).

Volgens een verklaring van zijn schoonmoeder, op 29-11-1777, voert Jan de administratie van haar
goederen, waarvoor zij hem bedankt en hem opdraagt dat haar leven lang te blijven doen (bron: NA
Waalwijk nr. 65).

Op 07-08-177 8 verklaart zijn schoonzuster Pieternella de Weert, uit handen van hem en zijn zwager
Anthonie Meesterom voldaan te zijn betreffende de erfenis van haar ouders, waarvan zij afstand doet
(bron: NA Waalwijk nr. 66).

Uit de boedel van zijn schoonouders erft hij op 03-09-1778 een bedrag van 1250 gld. Hij tekent met
Jan Van baardwijk (bron: NA Waalwijk nr. 66).

Op 24-06-1 780 krijgt hij van zijn zwager Anthony Meesterom diens gehele inboedel in eigendom. Dit
ter voldoening of vermindering van een schuld van 690 gulden. Jan neemt hier genoegen mee en
vergunt zijn zwager, uit broederlijke liefde< 44> de goederen te gebruiken tot wederopzegging toe.
Hij tekent met Jan Van Baardwijk (bron: NA Waalwijk nr. 68).

Op 16-04-1781 legt hij met een andere getuige voor notaris Willem Boeser een verklaring af over
desertie en slecht gedrag van Jan Swaans geboren te Oudheusden en tekent met Jan Van baardwijk
(bron: NA Waalwijk nr. 72).

Bij zijn overlijden laat hij een stuk hooi- en weiland van 7 hont achter. Het is gelegen over de
tweede brug onder Waalwijk, belend ten oosten Adriaan Breekelmans, ten westen het gasthuis,
strekkende van de 2e brug af tot de 3e toe (bron: ORA Waalwijk nr. ???, 16-05-1786).

Bij huwelijk:
Kerkelijk getuigen: Maria Verwiel en Adriana de Cleijn
Kerkelijk bron: T Waalwijk (RK)
Kerkelijk info: Voor Alipio van Bedaff, deservitor (afdruk van akte
kerkelijk huwelijk in dossier).